Springforce Fresh Wybielacz 1,5 l

Springforce Fresh Wybielacz 1,5 l

Produkt niedostępny

Produkt niedostępny

Opis produktu

Opis produktu

Czyści i wybiela. Idealny do wybielania.

Wybielacz Standard.

Składniki

mniej niż 5%: związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany

Informacja o produkcie

Pochodzenie

Wyprodukowano w Polsce.

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
- Wybielanie w pralce automatycznej: Ustawić program na najkrótszy cykl prania.
- Wlać 150 ml płynu do dozownika w momencie kiedy pralka rozpoczyna pobieranie wody.
- Uwaga! Nie dodawać proszku.
- Wybielanie podczas prania ręcznego: na 5 litrów zimnej wody wlać 50 ml płynu.
- W tak przygotowanym roztworze moczyć tkaniny przez 30 minut.
- Następnie wypłukać i wyprać w płynie lub proszku do prania.
- Czyszczenie powierzchni: na 5 litrów wody wlać 200 ml płynu.
- Przygotowanym roztworem myć powierzchnie, a następnie umyć wodą.

Zalecenia:
- Przestrzegać wskazówek producenta.
- Sprawdzić działanie na niewidocznym miejscu tkaniny.
- Nie wystawiać tkaniny namoczonej w wybielaczu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie stosować w przypadku tkanin czyszczonych na sucho.
- Nie stosować na metalowych guzikach i sprzączkach.

Gospodarowanie odpadami:
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Opróżnione opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą i poddać recyklingowi.
- Odpadowy produkt likwidować w uprawnionych zakładach unieszkodliwiania odpadów.
- Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i podziemnych.

Przechowywanie

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej w chłodnym pomieszczeniu, z dala od żywności.
- Chronić przed zamarznięciem.
- Nie wystawiać na bezpośrednie, długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Najlepiej zużyć przed końcem: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres dystrybutora

Tesco Polska Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

Adres zwrotny

Tesco Polska Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków
Infolinia: 800105104

Opakowanie

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 1.5

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Litrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Znaki bezpieczeństwa

Może powodować korozjęDziała bardzo toksycznie na organizmy
Niebezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wybielacz Standard. Zawiera: wodorotlenek sodu, podchloryn sodu, roztwór 3,4% chloru aktywnego.
- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- Chronić przed dziećmi.
- Przed użyciem przeczytać etykietę.
- Nie wdychać gazu.
- Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- Unikać uwolnienia do środowiska.
- W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
- Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
- Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- Zebrać wyciek.
- Przechowywać pod zamknięciem.
- Zawartość/pojemnik usuwać do osoby uprawnionej do likwidacji odpadów lub składować w miejscu wyznaczonym przez gminę.
- W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.