Dragon Rozcieńczalnik ekstrakcyjny 500 ml

Dragon Rozcieńczalnik ekstrakcyjny 500 ml
7,99
15,98/l

Opis produktu

Opis produktu

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem. Może być również stosowany do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków oraz do czyszczenia części, narzędzi i zabrudzonych elementów.

Pozostałe informacje

Posiada Atest PZH.

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
Rozcieńczanie: postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcieńczanego. Czyszczenie zabrudzonych pędzli, narzędzi i innych elementów: przedmioty oczyszczane zanurzyć w rozcieńczalniku lub przetrzeć namoczonymi w rozcieńczalniku czystą szmatką albo czystym pędzlem. Następnie wytrzeć czystą, suchą szmatką. Operację powtarzać, aż do uzyskania pożądanych efektów. Przed użyciem przeprowadzić próbę przy użyciu małej ilości produktu.

Uwagi:
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia i nie jest środkiem leczniczym. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki. Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 0 °C do +25 °C.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków

Adres zwrotny

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków
tel.: +48 12 625 75 00; + 48 12 623 80 80;
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.biz.pl
e-mail: info@dragon.biz.pl

Opakowanie

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 500

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Znaki bezpieczeństwa

Zawiera: benzynę lekką obrabianą wodorem (ropa naftowa), heksan.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P260 - Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301+P310 - W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.