Technicqll Epoxy Glue Metal 2 x 20 ml

Technicqll Epoxy Glue Metal 2 x 20 ml

This product is unavailable

This product is unavailable

Product Description

Cechy

kleje epoksydowe, wytrzymałość na ścianie: 14 MPa

Opis produktu

Epoksydowy klej metalowy
Dwuskładnikowy, bardzo twardy i mocny klej do metali (żelaza, aluminium, metali kolorowych, ich stopów i odlewów, stali, żeliwa, brązu, mosiądzu, itp.) tzw. 'płynny metal'. Tworzy mocną i trwałą spoinę odporną na środki chemiczne (oleje, benzynę, kwasy), warunki atmosferyczne (promieniowanie UV, śnieg, deszcz) i temperaturę od -30°C do +90°C. Łączy również kamień, szkło, drewno, tw. sztuczne. Doskonały do uzupełniania ubytków i kombinacji materiałowych np. beton - żelazo.

Dane techniczne
Odporność na temperaturę [°C] -30÷90
Czas nakładania [min] 30
Wstępne utwardzenie [min] 135
Pełne utwardzenie [h] 24

Product Information

Pochodzenie

UE

Preparation, Usage & Storage

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
Bardzo dokładnie wymieszać, równej objętości składniki A+B nanieść na wcześniej odtłuszczoną i porowatą powierzchnię, unieruchomić do czasu utwardzenia. Czas wstępnego utwardzania w temp. 20°C - 135 min w 30°C około 90 min. Podgrzewanie nieutwardzonej spoiny np. suszarką znacznie skraca naprawę i poprawia parametry spoiny. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie stosować w temperaturze poniżej +10°C.

Name and Address

Adres producenta

NALMAT
ul. Kościuszki 88
32-540 Trzebinia

Adres zwrotny

NALMAT
ul. Kościuszki 88
32-540 Trzebinia
tel./fax +48 (32) 612-10-66
www.technicqll.pl
office@technicqll.pl

Packaging

Liczba jednostek

Liczba jednostek - 2

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 20

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Safety Information

Niebezpieczeństwo
Składnik A+B: EUH208 - Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH208 - Zawiera Żywicę Epoksydową (średnia masa cząsteczkowa <700) Nr WE: 500-033-5 i Żywicę Bisfenolu z F-epichlorochydryną (Nr WE: 500-006-8) Trietylenotetraminę (Nr WE: 203-950-6) i 3-dimetyloaminopropyloaminę (Nr WE: 203-680-9). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Składnik A+B: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenie oczu, H315 - Działa drażniąco na skórę, H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry, H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu, H319 - Działa drażniąco na oczy, H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne, H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, P102 - Chronić przed dziećmi, P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy, P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem, P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza, P273 - Unikać uwolnienia do środowiska, P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do składowiska z odpadami niebezpiecznymi.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here