Vaco Max Aerosol Against Wasps and Hornets 400 ml

Vaco Max Aerosol Against Wasps and Hornets 400 ml

This product is unavailable

This product is unavailable

Product Description

Cechy

strażak na osy i szerszenie, walcz z osami jak strażak

Opis produktu

Vaco Strażak na osy Max
Effect Aerosol przeciwko osom i szerszeniom jest kontaktowym środkiem owadobójczym. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Dodatkowe informacje

zielonaochrona.pl

Preparation, Usage & Storage

Przygotowanie i stosowanie

Instrukcja stosowania: Produkt należy wstrząsnąć przed użyciem. Nie rozpylać w kierunku ludzi, zwierząt domowych, żywności, urządzeń służących do przygotowania żywności ani sztućców. Trzymać dyszę w pozycji pionowej. Rozpylać w stronę gniazd os i szerszeni z odległości 3-4 m. W przypadku stosowania preparatu przeciw osom rozpylać przez 5 sekund, a przeciw szerszeniom przez 10 sekund. Produkt zaczyna działać po ok. 5 minutach, skuteczność utrzymuje się do 24 h od zastosowania. Zapewnić odpowiednią wentylację.

Name and Address

Adres producenta

Unichem d.o.o.,
Sinja Gorica2,
SI-1360 Vrhnika,
Słowenia,
tel.: +386 1 7558 152,
email: unichem@unichem.si,
www.unichem.si

Wyprodukowano dla:
VACO RETAIL sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel. +48 71 750 73 00
vaco-retail.pl
vaco.com.pl
zielonaochrona.pl

Adres dystrybutora

Podmiot odpowiedzialny:
UNICHEM POLSKA sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 52 G/16
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel./fax: 022/4655491

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny:
UNICHEM POLSKA sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 52 G/16
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel./fax: 022/4655491

Packaging

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 400

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Safety Information

Environment HazardWarning HazardFlammable Hazard
Niebezpieczeństwo

Substancje czynne: permetryna (ISO) (CAS: 52645531) zaw: 0,5 g/100 g, terametryna (ISO) (CAS: 7639120) zaw.: 0,2 g/100 g, butotlenek piperonylu (CAS: 51-03-6) zaw.: 1,2 g/100 g.

Informacje o bezpieczeństwie:
Zawiera: n-heptan, propan-2-ol.
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z krajowymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę (ISO). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Pierwsza pomoc: W przypadku wystąpienia niepokojących objawów lub w wypadkach wątpliwych skonsultować si z lekarzem.
Po inhalacji: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój.
W przypadku spożycia: przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.
W kontakcie ze skórą: natychmiast zdjąć zabrudzone ubranie. Zanieczyszczoną skórę zmyć dużą ilością wody z mydłem.
W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przemywać wodą lub płynem fizjologicznym przynajmniej przez co najmniej 15 minut. Unikać silnego strumienia wody ryzyko uszkodzenia rogówki.
Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania innych niż wynikające z klasyfikacji.

Postać produktu: aerozol
Numer pozwolenia: 7470/18

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here