Vaco Max Ants Powder 250 g

Vaco Max Ants Powder 250 g
17,99
71,96/kg

Offer

Product Description

Cechy

stop mrówkom, działa natychmiast

Opis produktu

Vaco Proszek na mrówki
Preparat owadobójczy w postaci proszku przeznaczony do zwalczania mrówek. Preparat zwalcza mrówki wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (domy, pomieszczenia piwnicze, krawędzie ścian, altany, chodniki, balkony, podjazdy, betonowe ścieżki itd.). Preparat gotowy do użycia.

Preparation, Usage & Storage

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Rozsypywać równomiernie widoczną warstwę na powierzchni gniazda i na ścieżkach, którymi wędrują owady. Wewnątrz pomieszczeń wsypać niewielką ilość preparatu na tacki i rozstawić w miejscach gromadzenia się mrówek oraz na ścieżkach ich przebiegu. Należy powtórzyć aplikację po każdym usunięciu produktu z miejsca zastosowania.

Dawkowanie: 10 g preparatu na 1m² powierzchni, na której bytują mrówki lub na 1 gniazdo mrówek. W przypadku zawilgocenia wyłożyć świeżą porcję preparatu.

Przechowywanie

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
Data ważności: 5 lat od daty produkcji podanej na spodzie opakowania

Name and Address

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny:
VACO RETAIL sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel: + 48/ 71 750 73 00
vaco.com.pl
zielonaochrona.pl

Packaging

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 250

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Gramów

Safety Information

Environment HazardWarning Hazard
Uwaga

Substancja czynna: permetryna - 0,75 g/100 g, Imidaklopryd - 0,75 g/100 g, cepermetryna - 0,75 g/100 g

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania pyłu. P270 Nie jeść, nie pić, nie palić podczas użytkowania produktu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

Pierwsza pomoc oraz uboczne skutki stosowania produktu: W przypadku wystąpienia niepokojących objawów lub wypadkach wątpliwych skonsultować się z lekarzem.
Po inhalacji: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój.
W kontakcie z oczami: wypłukać obficie dużą ilością wody (ok. 15-20 minut).
Skutki uboczne: nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych niż wynikające z klasyfikacji.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!

Postępowanie z odpadami: Opakowanie po produkcie można usuwać wraz z odpadami komunalnymi. Odpadowy produkt likwidować w uprawnionych zakładach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Numer pozwolenia: 6795/16

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here